หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายเลิงฤทธิ์ ศิริวงค์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ ทองประโคน

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชาย ณรงค์ศักดิ์

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)