หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
     ข้อมูลพื้นฐาน
         1 โครงสร้างหน่วยงาน    
         2 ข้อมูลผู้บริหาร    
         3 อำนาจหน้าที่    
         4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    

      วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์    
         5 ข้อมูลการติดต่อ    
         6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
              พรบ./พรก.    
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
              ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ    
              เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ    
         7 ข่าวประชาสัมพันธ์    
              ข่าวประชาสัมพันธ์    

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
         8 Q&A    
         9 Social network    
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
     การดำเนินงาน
         10 แผนดำเนินงานประจำปี    
         11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    
         12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    การปฏิบัติงาน
        13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    การให้บริการ
        14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
        17 E-Service
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
            20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
            22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
            24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
        
        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
            32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                แบบสอบถามความพึงพอใจ
                เว็บบอร์ด
            33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                กิจการสภา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
        36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    แผนป้องกันการทุจริต
        39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
        41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
        42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน