หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประวัติ


ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  (1364)   ที่ประกาศในราชกิจนุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่  113  ตอนที่  52ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  ด้วยพื้นที่  40  ตารางกิโลเมตร  คลุมพื้นที่ทั้งตำบลหนองชัยศรี
                นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด  แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม  ต่อมาได้มาขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ  เลขที่  60  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองชัยศรี และเปิดให้บริการประชาชน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2542  เป็นต้นมา