หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 14 ถนนศรีสง่า - โนนแดง ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดตำบลห้วยหิน       อำเภอหนองหงส์        จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้               ติดตำบลเมืองไผ่       อำเภอหนองกี่            จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก    ติดตำบลสระแก้ว       อำเภอหนองหงส์        จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก      ติดตำบลโคกสูง        อำเภอหนองกี่             จังหวัดบุรีรัมย์แผนที่
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  มีดังนี้
-  การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ  คือ การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว  นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักด้วย
- การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย  เช่น  สุกร  ไก่  เป็ด  โค
การพานิชยกรรมและบริการ
1) สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม
1.โรงสี    27    แห่ง                                 5.ร้านเสริมสวย 2 แห่ง
2. ร้านค้า 48    แห่ง                                 6. คลินิก  2 แห่ง
3. ฟาร์มไก่ 9 แห่ง                                   7.โรงขนมจีน 4 แห่ง
4. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 6 แห่ง
การอุตสาหกรรม
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  ส่วนใหญ่แล้วเป็น อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีโรงงานเย็บผ้าอุตสาหกรรม  1  แห่ง  ใช้แรงงานประมาณ  50  คนเท่านั้น
 การท่องเที่ยว
ปัจจุบันในเขตตำบลหนองชัยศรี  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว และกำลังจะพัฒนาสวนสาธารณไว้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และออกกำลังกายสำหรับประชาชน


 
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคม การจราจร
การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  ใช้การคมนาคมทางบก  โดยใช้รถยนต์  รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง  และขนส่งสิ้นค้า  โดยมีเส้นทางหลักดังนี้

-  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2166  สภาพเป็นราดยาง
-  ทาง  รพช.  หมายเลข บร 11015  สภาพเป็นราดยาง

การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลข้างเคียงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2166  ติดต่ออำเภอหนองกี่  อำเภอลำปลายมาศ  และ  ถนน  รพช.  หมายเลข  บร  11015   ติดต่ออำเภอ   หนองหงส์  และตำบลโคกสูง  อำเภอหนองกี่
 
การประปา
ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  ดำเนินการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำ  และดำเนินการโดยกรมอนามัย  สำนักงาน  รพช.  แหล่งน้ำดิบเป็นสระน้ำในหมู่บ้านและน้ำใต้ดิน
 
 การไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำปลายมาศ  ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่อให้แสงสว่าง  ตามถนน  ตรอก  ซอย  เท่านั้น
 
 การสื่อสาร
ในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  มีที่ทำการไปรษณีย์เอกชน  1  แห่ง  และมีโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  30  แห่ง  ตั้งอยู่ถนนในเขตหมู่บ้าน  ตำบลหนองชัยศรี
ข้อมูลด้านสังคม
หมู่บ้าน

ตำบลหนองชัยศรีได้แบ่งหมู่บ้านออกเป็น  จำนวน  15  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่       1              บ้านหนองชัยศรี                    หมู่ที่       2              บ้านโนนสูงน้อย

หมู่ที่       3              บ้านศรีภูมิ                              หมู่ที่       4              บ้านกระเบื้อง       

หมู่ที่       5              บ้านโนนแดง                         หมู่ที่       6              บ้านโคกกระเบื้อง

หมู่ที่       7              บ้านสระขมิ้น                         หมู่ที่       8              บ้านหนองม่วง      

หมู่ที่       9              บ้านม่วงสามัคคี                     หมู่ที่       10            บ้านพะไล             

หมู่ที่       11            บ้านศรีสระยาง                      หมู่ที่       12            บ้านสระสมบูรณ์

หมู่ที่       13            บ้านหนองแก                         หมู่ที่       14            บ้านใหม่พัฒนา

หมู่ที่       15            บ้านกระเบื้อง

 
ศาสนา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีวัด และสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น   8  แห่ง

 
วัฒนธรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีมีภาษาถิ่น  คือภาษาอีสานใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน  นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน  เขมร  ส่วย  ปนอยู่บ้างเล็กน้อย  แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันกับประเพณีท้องถิ่นอื่น  ๆ  ดังนี้

1. ประเพณีสงกรานต์  วันที่  12 -13  เมษายน  ของทุกปี

2. ประเพณีเข้าพรรษา  วันเข้าพรรษาของทุกปี  จัดถวายเทียนพรรษาทุกปี

3. ประเพณีลอยกระทง  วันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน 12 จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประกวดขบวนแห่ นาง-นพมาศ  ประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทง  ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหงส์

 
การศึกษา

สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี มีโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่  จำนวน  4  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต 3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  ศูนย์

 

นันทนาการ / พักผ่อน

1.               สนามกีฬา  จำนวน  5   แห่ง

2.               สาธารณสุข

3.               สถานีอนามัย    1    แห่ง

4.               การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.               สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค.51 – 30  มิ.ย. 2552)  ไม่มี

6.               เครื่องดับเพลิงชนิดถัง  จำนวน  50  ถัง

7.               รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาด  6,000  ลิตร จำนวน  1  คัน

8.               อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน  122  คน

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ไม่มีสถานีตำรวจ  มีเพียงสายตรวจตำบลที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย  และภัยธรรมชาติรวมไปถึงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ


สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

1 มกราคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552

 


ที่มา:สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหงส์
 

 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  ภูมิอากาศ

1.  ภูมิอากาศ  ปี  2551

                                1.1  ปริมาณน้ำฝน  สูงสุด  89.8  ม.ม.

ปริมาณน้ำฝน  ต่ำสุด       T  ม.ม.     

ปริมาณน้ำฝน  เฉลี่ย  เดือน  มี.ค.-มิ.ย.     113.18  ม.ม.

ปริมาณน้ำฝน  เฉลี่ย  เดือน  ก.ค.-ต.ค.     168.90  ม.ม.

ปริมาณน้ำฝน  เฉลี่ย  เดือน  พ.ย.-ก.พ.     4.90  ม.ม.

1.2  ทิศทางลมในแต่ละฤดู

-  ฤดูหนาว  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มกลางเดือน  ต.ค. – กลางเดือน  ก.พ.

-  ฤดูร้อน  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและลมแปรปรวน  เริ่มกลางเดือน ก.พ. – กลางเดือน พ.ค.

-  ฤดูฝน  ทิศตะวันตกเฉียงใต้  เริ่มกลางเดือน พ.ค. – กลางเดือน  ต.ค.

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์   (นางรอง)
      แหล่งน้ำ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  มีแหล่งน้ำสำคัญดังนี้

-        ลำห้วยปอพาน  เป็นลำห้วยหลักของตำบลผ่าน  หมู่ที่ 1,10,4,13,2,7  และหมู่ที่  12  ประชาชนใช้ทำเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

-       ลำห้วยหลง เป็นลำห้วยที่ประชาชน  หมู่ที่ 7  และหมู่ที่ 12  ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

-        ลำห้วยหนองหว้า  เป็นลำห้วยที่ประชาชน  หมู่ที่  6  และหมู่ที่ 15 ใช้ทำเป็นแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร

-         ลำห้วยศรีสัมพันธ์ เป็นลำห้วยที่ประชาชน  หมู่ที่  9  ใช้ทำเป็นแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร

 
ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร

ด้านโครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  ประกอบด้วยองค์กรดังนี้

                - ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนเลือกตั้ง จำนวน 30 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4  ปี

                -  ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร   ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกฯ 1  คน คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีแบ่งส่วนการบริหารออกเป็น  หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

ก     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

-                    งานบริหารทั่วไป,งานนโยบายและแผน,งานกิจการสภาฯ,งานเทศกิจ,งานกฎหมายและคดี,

-                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานการเจ้าหน้าที่,และงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด

                ข.   ส่วนการคลัง  ประกอบด้วย

-       งานการเงิน, งานบัญชี, งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้, งานพัสดุ และงานทะเบียนทรัพย์สิน

ค.   ส่วนโยธา ประกอบด้วย

-       งานก่อสร้าง, งานวิศวกรรม, งานออกแบบและควบคุมอาคาร, งานผังเมือง และงานประสานงานสาธารณูปโภค

ง.   ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

-       งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข, งานอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานรักษาความสะอาด,

-       งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม, งานควบคุมโรค, งานบริการสาธารณสุข

จ.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

-       งานบริหารการศึกษา, งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานกิจการโรงเรียน

ฉ. ส่วนสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย 

-      งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

-      อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ข้อมูล  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2552

                                         พนักงานส่วนตำบล  จำนวน    12    คน

                                         ลูกจ้างประจำ  จำนวน    1    คน

                                          พนักงานจ้าง  จำนวน    14    คน

                                          รวม   จำนวน    27   คน

 
ข้อมูลด้านการคลังองค์การบริการส่วนตำบลหนองชัยศรี
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  
ทั้งที่เป็นรายได้จากการจัดเก็บเอง  รายได้รัฐจัดเก็บให้  เงินอุดหนุน เงินกู้ และเงินสะสม ย้อนหลัง 3 ปี

 
สถิติรายรับจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  ปี 2549-2551

 
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
สถิติรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี  ปีงบประมาณ 2549-2551ที่มา :  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีในปีงบประมาณ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 20,570,771 บาท แยกเป็น     รายรับทั่วไป 9,361,252 บาท รายได้จากเงินอุดหนุน 11,209,519  บาท คิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้ดังต่อไปนี้

·        หมวดภาษีอากร 59,242  บาท   คิดเป็น   0.28 %

·        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  17,776  บาท   คิดเป็น     0.08 %

·        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  31,447.09  บาท   คิดเป็น     0.15 %

·        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                -     บาท   คิดเป็น     0.0 %

·        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  158,534  บาท   คิดเป็น     0.77 %

·        หมวดรายได้จากทุน  -  บาท   คิดเป็น     0.0      %

·        หมวดเงินอุดหนุน 9,796,590.65    บาท   คิดเป็น   47,62 %

                                                                                                                                ข้อมูล:  ณ.  พฤษภาคม  2552

รวม  10,063,589.74  บาท   คิดเป็น  48.92 %

               

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2552 ไว้ทั้งสิ้น  20,407,868  บาท  โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ 16,949,968บาท รายจ่ายเพื่อการลงทุน 3,457,900 บาท