หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

 • thumbnail

  นายทิน สุหา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน : 093 326 0639

 • thumbnail

  นายอุ่น คันทะนาค

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน : 091 832 0968

 • thumbnail

  นางอุบล ณรงค์ศักดิ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
  สายด่วน : 084 496 7383

 • thumbnail

  นายไพฑูรย์ หมวดไธสง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
  สายด่วน : 088 595 2647

 • thumbnail

  นายกสานติ์ ลานพิบูลย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นายสุบิน สุหา

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นางสุนันทนา ใจคง

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นางละเอียด พันธุ์มี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายทอน จำปาเสน

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายอำนาจ ชัยมี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ไตรพรม

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายนพรัตน์ สมการณ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายอุทัย ชำกุล

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายสำราญ หินคล้าย

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวอำพร สาวงค์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสุบิน สุหา

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเป้า ศิริวงค์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายน้อย อ่านเขียน

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายบัวเลียน ปะนาโก

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางพวน อัครจักร

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางราตรี ศรีสวัสดิ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางยัน พรมชื่น

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นางรัตน์ ประกอบแสง

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายประยูร ชาญตะกั่ว

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายบุญธรรม เกสรชื่น

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายกสานติ์ ลานพิบูลย์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางสังวร มะลิเลิศ

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางเอมวิกา ศรีชุมพล

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายลำไพ ด้วงบุตรดี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายแสงดาว กล้าหาร

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายจิมละ ประจนกล้า

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายจิมบุ ชัยพิทักษ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายวิระธง ลอยนอก

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นางสุนันทนา ใจคง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวอัญรัตน์ สียางนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสุชาดา ทองอำพันธ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวลำไพ ธีรเชษฐมงคล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกฤตภาส กรมจรรยา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวดวงนภา สาลี

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี วัฒนกุล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  จ่าเอกสมลักษณ์ พรมคุณ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสำเนียง อดีตรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายณัฐภัทร์ ทิ้งไธสง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายอมรินทร์ อาสานอก

  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายทักษิณ ชาญชำนิ

  คนสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายไกรจักร สุหา

  ภารโรง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 • thumbnail

  ว่าง

  พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป)

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวคำเตือน กระจง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวลำเพย พุทธจักร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายตรียุทธ อ่อนงาม

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวขนิตฐา สร้างนอก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายเลิงฤทธิ์ ศิริวงค์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ ทองประโคน

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชาย ณรงค์ศักดิ์

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

 • thumbnail

  นางสาวอัญรัตน์ สียางนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสมฤทัย ชัยภา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางดวงใจ ทองไพโรจน์

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  นางสุภาพ น้อยอาษา

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  นางสายใจ เพียโคตร

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ มหานาม

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางรัตน์มณี วิเศษพันธุ์

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางวิลาวัลย์ หมวดไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางสุพรรณี มาตาชาติ

  ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ ไตรพรม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสุบรรณ บุญสีลา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาไล สันรัมย์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา พลโฮม

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายสนทะยา ปะจะนัง

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)