หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเอกรัฐ นานอก

  นายก อบต.หนองชัยศรี

  0817253393

 • thumbnail

  นายอุ่น คันทะนาค

  รองนายก อบต.หนองชัยศรี

  0918320968

 • thumbnail

  นางอุบล ณรงค์ศักดิ์

  รองนายก อบต.หนองชัยศรี

  0844967387

 • thumbnail

  นายสากล จำปาเสน

  เลขานุการนายก อบต.หนองชัยศรี

  0862494535

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายนพรัตน์ สมการณ์

  ประธานสภาฯ

  0951314077

 • thumbnail

  นายบุญธรรม เกษรชื่น

  รองประธานสภาฯ

  0649706810

 • thumbnail

  นางรัตน์ ประกอบแสง

  เลขานุการสภาฯ

  0970845754

 • thumbnail

  นางละเอียด พันธุ์มี

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

  0639685240

 • thumbnail

  นางเสถียร โสดาพัฒน์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

  0611098596

 • thumbnail

  นางยุพาพร ทองภู

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

  0806693865

 • thumbnail

  นายนพรัตน์ สมการณ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

  0951314077

 • thumbnail

  นางสาวอำพร สาวงค์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

  0954200531

 • thumbnail

  นายสุบิน สุหา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

  0616461143

 • thumbnail

  นางวงเดือน มีลาม

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

  0801685915

 • thumbnail

  นางพวน อัคจักร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

  0871081498

 • thumbnail

  นางชมชิด มีสิทธิ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

  0941156415

 • thumbnail

  นางรัตน์ ประกอบแสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

  0970845754

 • thumbnail

  นายบุญธรรม เกษรชื่น

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

  0649706810

 • thumbnail

  นางสังวร มะลิเลิศ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

  0963547950

 • thumbnail

  นางเกษศิรินทร์ หงษ์ไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

  0621458492

 • thumbnail

  นายรถเสน แก้วโภคา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

  0950975107

 • thumbnail

  นายพิชิต จอมพล

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

  0988036473

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

  0810738373

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0982328281

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0652708063

 • thumbnail

  นายวิไชย จันทร์รักษ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0956090530

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0810735373

 • thumbnail

  นายภุชงค์ สีหะวงษ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0831296932

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองศึกษา

 • thumbnail

  นายภัทธพงษ์ ปะทิทัง

  นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

  0863497804

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายภุชงค์ สีหะวงษ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสุชาดา ทองอำพันธ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี วัฒนกูล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวิตรี วัฒนกุล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  จ่าเอกสมลักษณ์ พรมคุณ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายวิชัย อุดทาพงษ์

  นิติกรชำนาญการ

  0918250040

 • thumbnail

  นางสาวปาณิสรา มลิวรรณ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสำเนี่ยง อดีตรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายณัฐภัทร ทิ้งไธสง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายทักษิณ ชาญชำนิ

  คนสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายอมรินทร์ อาสานอก

  พนักงานขับรถ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายไกรจักร สุหา

  ภารโรง(พนักงานจ้างทั่วไป)

กองคลัง

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0982328281

 • thumbnail

  นางสาวคำเตือน กระจง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายตรียุทธ อ่อนงาม

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวลำเพย พุทธจักร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • thumbnail

  ปริญญา วรวิเศษ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวนิษฐา สร้างนอก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

กองช่าง

 • thumbnail

  นายวิไชย จันทร์รักษ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสุรไกร ใจหาญ

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชาย ณรงค์ศักดิ์

  คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)

 • thumbnail

  นายเลิงฤทธิ์ ศิริวงค์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ ทองประโคน

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายภัทธพงษ์ ปะทิทัง

  นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

  0863497804

 • thumbnail

  นายภัทธพงษ์ ปะทิทัง

  นักวิชาการศึกษา

  0863497804

 • thumbnail

  นางสุภาพ น้อยอาษา

  ครู คศ.2 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  นางสายใจ เพียโคตร

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ มหานาม

  ครู คศ.2 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางวิลาวัลย์ หมวดไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางสุพรรณี มาตาชาติ

  ครู คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ ไตรพรม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  นางสาวสุจิตตา ฉากพิมาย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  นางสาวนิติยา เทินสะเกษ

  ผู้ดูเเลเด็ก (ทั่วไป) (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายเชิดชาย นิเรียงรัมย์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาไล สันรัมย์

  ผู้ช่วนนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0810738373

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายสนทะยา ปะจะนัง

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง