หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

 • thumbnail

  นายทิน สุหา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน : 093 326 0639

 • thumbnail

  นายอุ่น คันทะนาค

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  สายด่วน : 091 832 0968

 • thumbnail

  นางอุบล ณรงค์ศักดิ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
  สายด่วน : 084 496 7383

 • thumbnail

  นายไพฑูรย์ หมวดไธสง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
  สายด่วน : 088 595 2647