หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

 • thumbnail

  นายกสานติ์ ลานพิบูลย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นายสุบิน สุหา

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นางสุนันทนา ใจคง

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นางละเอียด พันธุ์มี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายทอน จำปาเสน

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายอำนาจ ชัยมี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ไตรพรม

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายนพรัตน์ สมการณ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายอุทัย ชำกุล

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายสำราญ หินคล้าย

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวอำพร สาวงค์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสุบิน สุหา

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเป้า ศิริวงค์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายน้อย อ่านเขียน

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายบัวเลียน ปะนาโก

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางพวน อัครจักร

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางราตรี ศรีสวัสดิ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางยัน พรมชื่น

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นางรัตน์ ประกอบแสง

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายประยูร ชาญตะกั่ว

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายบุญธรรม เกสรชื่น

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายกสานติ์ ลานพิบูลย์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางสังวร มะลิเลิศ

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นางเอมวิกา ศรีชุมพล

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายลำไพ ด้วงบุตรดี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายแสงดาว กล้าหาร

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายจิมละ ประจนกล้า

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายจิมบุ ชัยพิทักษ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายวิระธง ลอยนอก

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15