หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายนพรัตน์ สมการณ์

  ประธานสภาฯ

  0951314077

 • thumbnail

  นายบุญธรรม เกษรชื่น

  รองประธานสภาฯ

  0649706810

 • thumbnail

  นางรัตน์ ประกอบแสง

  เลขานุการสภาฯ

  0970845754

 • thumbnail

  นางละเอียด พันธุ์มี

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

  0639685240

 • thumbnail

  นางเสถียร โสดาพัฒน์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

  0611098596

 • thumbnail

  นางยุพาพร ทองภู

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

  0806693865

 • thumbnail

  นายนพรัตน์ สมการณ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

  0951314077

 • thumbnail

  นางสาวอำพร สาวงค์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

  0954200531

 • thumbnail

  นายสุบิน สุหา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

  0616461143

 • thumbnail

  นางวงเดือน มีลาม

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

  0801685915

 • thumbnail

  นางพวน อัคจักร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

  0871081498

 • thumbnail

  นางชมชิด มีสิทธิ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

  0941156415

 • thumbnail

  นางรัตน์ ประกอบแสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

  0970845754

 • thumbnail

  นายบุญธรรม เกษรชื่น

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

  0649706810

 • thumbnail

  นางสังวร มะลิเลิศ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

  0963547950

 • thumbnail

  นางเกษศิรินทร์ หงษ์ไธสง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

  0621458492

 • thumbnail

  นายรถเสน แก้วโภคา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14

  0950975107

 • thumbnail

  นายพิชิต จอมพล

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15

  0988036473

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง