หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสุนันทนา ใจคง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

  0898445633

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

  0810738373

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0982328281

 • thumbnail

  นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0862655747

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0652708063

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

  0652708063

 • thumbnail

  นางสาวอัญรัตน์ สียางนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  0910132224

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0652708063

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง