หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

  0810738373

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0982328281

 • thumbnail

  นายภุชงค์ สีหะวงษ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0831296932

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0652708063

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

  0652708063

 • thumbnail

  นางสาวอัญรัตน์ สียางนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  0910132224

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0810735373

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง