หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวอัญรัตน์ สียางนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม