หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางเนตรเฉลา วิเศษรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสุชาดา ทองอำพันธ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวลำไพ ธีรเชษฐมงคล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกฤตภาส กรมจรรยา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวิชัย อุดทาพงษ์

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี วัฒนกุล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  จ่าเอกสมลักษณ์ พรมคุณ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสำเนียง อดีตรัมย์

  นักทรัพยากร (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายณัฐภัทร์ ทิ้งไธสง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายอมรินทร์ อาสานอก

  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายทักษิณ ชาญชำนิ

  คนสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายไกรจักร สุหา

  ภารโรง(พนักงานจ้างทั่วไป)

 • thumbnail

  ว่าง

  พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป)