หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายภุชงค์ สีหะวงษ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายกฤตภาส กรมจรรยา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุชาดา ทองอำพันธ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี วัฒนกุล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  จ่าเอกสมลักษณ์ พรมคุณ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  ว่าง

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวสำเนี่ยง อดีตรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายณัฐภัทร ทิ้งไธสง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายทักษิณ ชาญชำนิ

  คนสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายอมรินทร์ อาสานอก

  พนักงานขับรถ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายไกรจักร สุหา

  ภารโรง(พนักงานจ้างทั่วไป)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง