หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวคำเตือน กระจง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวลำเพย พุทธจักร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายตรียุทธ อ่อนงาม

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวขนิตฐา สร้างนอก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)