หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวอัญรัตน์ สียางนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสมฤทัย ชัยภา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางดวงใจ ทองไพโรจน์

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  นางสุภาพ น้อยอาษา

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  นางสายใจ เพียโคตร

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ มหานาม

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางรัตน์มณี วิเศษพันธุ์

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางวิลาวัลย์ หมวดไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางสุพรรณี มาตาชาติ

  ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ ไตรพรม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี