หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา พลโฮม

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายสนทะยา ปะจะนัง

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)